Kapat
Giriş Yap
GAU Network etki alanından hesabınızda oturum açın.
Kaydınız yok mu? Şimdi Kaydolun !
Giriş Yap :  
Kullanıcı Adı : Kullanıcı adımı unuttum
Şifre : Şifremi Unuttum
Üye değil misiniz? Şimdi kaydolun!
Kullancı Adı : GAU Web Mail  
Adım Soyadım :
E-Mail Adresim :
Kayıt Ol : GAU Web Mail  
E-Mail Adresiniz :
Adınız Soyadınız :
Kayıt Ol : GAU Öğenci Mail  
Öğrenci Numaranız :
Adınız Soyadınız :
Kayıt Ol : GAU Öğrenci Bilgi Sistemi  
E-Mail Adresiniz :
Adınız Soyadınız :
Kullanıcı Adı : GAU Öğrenci Bilgi Sistemi  
E-Mail Adresiniz :
Adınız Soyadınız :
Şifre : GAU Öğrenci Bilgi Sistemi  
E-Mail Adresiniz :
Öğrenci Numaranız :
Kullanıcı Adı : GAU Kütüphane  
E-Mail Adresiniz :
Öğrenci Numaranız :
Kayıt Ol : GAU Kütüphane  
E-Mail Adresiniz :
Öğrenci Numaranız :

Türk Yüksek Öğretiminin amaçları çerçevesinde Türk dilinin yapısı ve gelişimi; Türk edebiyatının dönemleri, şahsiyetleri, eserleri ve özellikleri; Türk kültürü konularında bilgili; ulusal kültürün bilincinde ve evrensel kültürle barışık; yaratıcı düşünce sahibi; çalışma yöntem ve disiplini kazanmış; çözüm üretebilen elemanlar ve araştırmacılar yetiştirebilmektir. BİLGİLER

1. Yarıyıl
2. Yarıyıl
3. Yarıyıl
4. Yarıyıl
5. Yarıyıl
6. Yarıyıl
7. Yarıyıl
8. Yarıyıl

KOD
DERSİN ADI
T
U
K
ECTS
Syllabus

ARM600 
Türk Dili Edebiyatı Araştırma ve İnceleme Yöntemleri 
 

TDED601 
İleri Osmanlı Türkçesi 
 

TDED602 
Klasik Türk Şiirin Poetikası 
 

TDED603 
Tahkiyeli Eser İnceleme Metotları 
 

TDED604 
Yeni Türk Edebiyatı Kaynakları 
 

TDED605 
Türkçe Gayr-ı Müslim Edebiyatı 
 

TDED606 
Yeni Türk Edebiyatı ve Türkçe Öğretimi 
 

TDED607 
Türk Mitolojisi 
 

TDED608 
Tahkiyeli Eser İnceleme 
 

TDED609 
Türk Cumhuriyetleri -Toplulukları Folkloru 
 

TDED610 
Kıbrıs Türk Halk Edebiyatı 
 

TDED611 
Türk Halk Edebiyatında Hikâye 
 

Toplam
 
 
 
36


KOD
DERSİN ADI
T
U
K
ECTS
Syllabus

TDED612 
Kıbrıs'ta Modern Türk Edebiyatı 
 

TDED613 
Eski Türk Edebiyatında Nesir 
 

TDED614 
Yeni Türk Edebiyatında Tiyatro 
 

TDED615 
Türklük Bilimi Tarihi 
 

TDED616 
Folklor Malzemesi Derleme Metotları 
 

TDED617 
Edebiyat Coğrafyası 
 

TDED618 
Edebiyat Estetiği 
 

TDED619 
Eski Türk Edebiyatında Mesnevi 
 

TDED620 
Karşılaştırmalı Oğuz Lehçeleri 
 

TDED621 
Âşık Geleneği ve Âşık Edebiyatı 
 

TDED622 
Farsça 
 

TSEM680 
Seminer 
 

Toplam
 
 
 
36


KOD
DERSİN ADI
T
U
K
ECTS
Syllabus

TEZ690 
Tez 
 

Toplam
 
 
 
0


KOD
DERSİN ADI
T
U
K
ECTS
Syllabus

TEZ690 
Tez 
 

Toplam
 
 
 
0


KOD
DERSİN ADI
T
U
K
ECTS
Syllabus

TEZ690 
Tez 
 

Toplam
 
 
 
0


KOD
DERSİN ADI
T
U
K
ECTS
Syllabus

TEZ690 
Tez 
 

Toplam
 
 
 
0


KOD
DERSİN ADI
T
U
K
ECTS
Syllabus

Toplam
 
 
 
0


KOD
DERSİN ADI
T
U
K
ECTS
Syllabus

Toplam
 
 
 
0
+-Ders İçerikleri

 

 

ARM 600  Türk Dili Edebiyatı Araştırma ve İnceleme Yöntemleri (3 0 3)

Türk Dili ve Edebiyatı başlıca metinlerini anlama, tahlil etme yöntemi olan metin şerhi geleneği kapsamında tarihçe, yöntem ve metinlere dayalı çalışmalara yer verilecektir.

 

TDED 601 İleri Osmanlı Türkçesi (3 0 3)

Bu dersin amacı Türk Dili ve Edebiyatı konusında yazılmış matbu ve el yazması metinlerin okunma, anlama ve değerlendirme çalışmalarının yapılarak öğrencinin eski yazı becerisinin gelişmesini sağlamaktır.

 

TSEM 680 Seminer (Kredisiz)

Türk Dili ve Edebiyatı alanındaki alt disiplinlerin temel kaynakları, uygulama yöntemlerine ilişkin çalışmalar yapmak.

 

TEZ 690 Tez (Kredisiz)

Bilimsel yöntemler ve ilgili mevzuat çerçevesi içinde alanda bilimsel araştırma yapabilme yetkisinin kanıtlandığı özgün bir çalışma üretilmesidir.

 

 

Seçmeli Dersler:

TDED 602 Klasik Türk Şiirinin Poetikası (3 0 3)

Klasik Türk edebiyatının kendine özgü sanat, edebiyat ve şiir anlayışını tespite çalışarak Divan şiirimizin estetiğine dair kavramları tahlil etmek; Divan şiirinin taranması ile birlikte ruh, akıl, güzellik, taklit, yaratma, antoloji ve epistomoloji kavramlarını incelemek.

 

TDED 603 Tahkiyeli Eser İnceleme (3 0 3)

Tahkiyeli eser olarak roman, hikâye, tiyatro eserlerinden birkaç örnek eser okutulup, tahkiyeli eser inceleme metotlarına göre bu eserlerin incelenesi yapılacaktır.

 

TDED 604 Yeni Türk Edebiyatı Kaynakları (3 0 3)

Modern Türk Edebiyatının kaynak eserleri ve araştırma metotları incelenip uygulamalar yapılacaktır.

 

TDED 605 Türkçe Gayr-ı Müslim Edebiyatı (3 0 3)

Bu derste Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerinde yaşamış ve halen yaşayan, edebî eser dili olarak Türkçe`yi benimseyip eser veren gayr-ı müslim şair ve yazarların eserleri incelenecek ve bilingua - iki dillik kavramı irdelenecektir.

 

TDED 606 Yeni Türk Edebiyatı ve Türkçe Öğretimi (3 0 3)

Tanzimat’tan günümüze gelinen süreçte Türkçe eğitimi ile ilgili tartışmalar epey bir yekun oluşturmaktadır. Bu tartışmaların hangi kaynaklarda nasıl işlendiği değerlendirilip günümüz Türkçe eğitimi açısından ehemmiyeti ortaya konacaktır.

 

TDED 607  Türk Mitolojisi (3 0 3)

Bu derste, Türk mitolojisi araştırmalarının kapsamı, konusu, yöntem ve temel ilkeleri, mit ve ritüel ilişkisi,Türk mitlerinin tematik özellikleri, Türk mitlerinin yapısal özellikleri, Türk mitlerinin işlevsel özellikleri, mitoloji ve yazılı edebiyat ilişkisi incelenecektir.

 

TDED 608  Tahkiyeli Eser İnceleme Metotları (3 0 3)

Tahkiyeli eser inceleme dersinin ana kaynakları, tahkiyeye dayalı roman, hikâye ve tiyatro eserleridir. Bu eserlerin incelenmesine dair metotlar her geçen gün değişik açılardan genişlemektedir. Geçmişten günümüze kadar tahkiyeli eserlerin incelenmesine yönelik metotlar tespit edilip, bu metotlar üzerinde durulacaktır.

 

TDED 609  Türk Cumhuriyetleri -Toplulukları Folkloru (3  0   3)

Bu derste, Türk kültürü ile ilgili karşılaştırmalı çalışmaların sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için maddî ve manevî kültür unsurları Türk cumhuriyetleri ve topluluklarının folklorları bağlamında incelenecektir.

 

TDED 610 Kıbrıs Türk Halk Edebiyatı (3  0  3)

Bu derste, 1571 sonrası adanın Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedilmesinden sonra adada uygulanan iskan politikaları bağlamında Halk edebiyatının oluşmasına zemin hazırlayan unsurlarla, Kıbrıs Türk halk kültüründe meydana gelen çeşitli sosyal olaylara bağlı olarak ortaya konan anonim ve ferdî halk edebiyatı türleri incelenecek, yer yer diğer Türk topluluklarının halk edebiyatlarıyla karşılaştırmalı çalışmalar yapılacaktır.

TDED 611 Türk Halk Edebiyatında Hikâye (3  0  3)

Bu derste, Türk Âşık Tarzı edebiyat geleneği içinde yer alan ve âşıklarca yaratılıp anlatılan halk hikâyeleri anlatım türü, bu türün tematik, icra, işlev, yapı, dil ve anlatım tutumuyla ilgili özellikleri, 16. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar geleneğin temsilcileri tarafından meydana getirilen Âşık Garip, Köroğlu, Tahir ile Zühre, Sürmeli Bey, Kurbani ve Peri, Seyfülmülük Hikâyeleri, Eşref Bey, Asuman ve Zeycan, Kerem ve Aslı gibi hikâye örnekleri incelenecektir.

TDED 612 Kıbrıs`ta Modern Türk Edebiyatı (3  0  3)

Tanzimat Fermanı’nın ilânı ile başlayan ve daha sonra farklı edebî akımlarla batı etkisinde gelişen, ardından Kurtuluş Savaşı ile millî bir edebiyat karakteri kazanan Türk edebiyatının Kıbrıs’ta modern Türk edebiyatına olan etkisi ile birlikte XX. yüzyılda taş plak, radyo, televizyon, internet vb.unsurlarla başlayan elektro-kültür ortamında ve günümüzde sosyal içerikli programlarda yer alan edebiyat ürünleri incelenecektir.

 

TDED 613 Eski Türk Edebiyatında Nesir (3 0 3)

Klasik Türk Edebiyatında XV. yüzyıldan itibaren gelişmeye başlayan nesir üslubunun tarihi gelişimi ve çeşitlerine dair bilgi verilecek. Bu üslupla ortaya konan türlerden bazılarından örnek metinler ele alınacaktır.

 

TDED 614   Yeni Türk Edebiyatında Tiyatro ( 30 3)

Tanzimat’la birlikte Türk edebiyatının önemli birikimlerinden biri de tiyatrodur. Türk tiyatro tarihinden bahsedilerek, Türk tiyatrosunun önemli kaynakları ve oyunları üzerinde değerlendirme yapılacaktır.

 

TDED 615 Türklük Bilimi Tarihi (3  0  3)

Bu derste Türkolojinin dünyada doğuşu, temsilcileri, Türkiye’de Türklük Bilimi çalışmalarının başlaması, temsilcileri, eserleri ve bu alandaki bilimsel ve akademik kurumlar konusu incelenecektir.

 

TDED 616  Folklor Malzemesi Derleme Metotları (3  0  3)

Bu derste, coğrafî keşiflerle birlikte batıda başlayan derlemeler ve  bu derlemelerde kullanılan metotlar ile birlikte Türk folkloruyla alâkalı yapılmış olan ilk derleme çalışmaları, derlemelerde kullanılan metotlar ilebatıda kullanılan yöntemlerkarşılaştırmalı olarak incelenecek ve hali hazırda sahada kullanılan derleme tekniklerinin derlenecek malzemeye göre değişip değişmeyeceği gibi konular irdelenecektir.

 

TDED 617  Edebiyat Coğrafyası (3 0 3)

Bu derste coğrafya – insan – edebî eserler ilişkisi kuram çerçevesinde irdelendikten sonra, örnek eser incelemeleriyle jeoliterer kavramı etrafında değerlendirmeler yapılacaktır.

 

TDED 618 Edebiyat Estetiği (3 0 3)

Bu derste edebî eserin bünyesini oluşturan unsurlar, motif, tem, tema kavramları belli bir metot ışığında ele alınarak örnek eserler çerçevesinde edebiyat eserinin kuruluşu ve estetik oluşumu ortaya konulacaktır.

 

TDED 619Eski Türk Edebiyatında Mesnevi II (3 0 3)

Eski Türk edebiyatının önemli bir türü ve manzum tahkiyeli eseri olan mesnevilerin temel yapısı, özellikleri, tarihî gelişimi, türleri ile önemli mesnevî yazarları  ve eserlerinin icelenip değerlendirilmesi.

 

TDED 620 Karşılaştırmalı Oğuz Lehçeleri (3 0 3)

Oğuz Türkçesinin oluşma şartları, yayılma alanları, temel ses ve yapı özellikleri; tarihî ve yaşayan Oğuz Türk lehçelerinin bu bağlamda birbiriyle karşılaştırılması; farklılık ve denklikleri. Bunların açıklanmasıyla ilgili sorunlar.

 

TDED 621 Âşık Geleneği ve Âşık Edebiyatı (3 0 3)

Âşıklık geleneğinin oluşumu ve gelişimi tarihsel kronolojik seyir işlenecek; toplumsal yapı ile geleneğin bağlantıları üzerinde kültürel, tarihsel incelemeler.

 

TDED 622 Farsça (3 0 3)

Farsça ile genel bilgi aktarımı, alfabetik temel gramatik bilgileri vermek, Farsçadaki yazı kurallarını dikkate alarak eski ve yeni edebi metinlerini incelemek, Farsça edebiyat tarihinden gerekli konular üzerine bilgi vermek, metin okuma (Pehlevi Farsçası ve Yeni Edebiyat metin örnekleri), şiir tanımı ve akımlarını anlatmak, eski metin (Bostan, Gülistan, Şahname, Mesnevi ve Keşkul-i Aktar v.s.) gibi yazıları incelemek.